آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

عدم نمایش اطلاعات پیش فاکتور

   RSS

0
شروع کننده موضوع

من از کد زیر جهت نمایش اطلاعات پیش فاکتور مشخصی اقدام میکنم اما هیچ دیتای برگشتی ندارم.

در صورتی که مشابه همین کد و با تغییر متدها در مورد جسنجوی کاربر استفاده میکنم و اطلاعات نمایش داده میشن.

حتی در مورد فاکتور، فرصت، ... هم تست کردم و اطلاعاتی نمایش داده نشد.

 

 

try
  {

    $url = 'http://MyAddress/Services/API/iinvoice.svc?wsdl';
    $soapClient = new SoapClient( $url );
    
    $params = array(
      'userName' => $username,
      'password' => $password,
      'quoteId' => 'af1066fb-c1ee-4155-a2dd-49dc7779ddb8'
    );
    
    $Result = $soapClient->FindQuoteById($params);
    
    
    if ($Result->InvoiceInfoResult->Success)
    {
      echo json_encode($Result, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    }
    else 
      echo $Result->InvoiceInfoResult->Message;
  }
  
  catch ( Exception $e ) 
  {
     echo $e->getMessage();
  }
این موضوع در 2 ماه قبل 4 بار توسط m.badr اصلاح شد
اشتراک: